Nieuws & Projecten

Recent opgeleverd

Alles Nieuwsberichten Projecten Slopen Recycling Astbestsanering Bodemsanering

Sloop palingkwekerij Nijvis te Nijmegen.

Deze palingkwekerij moest wijken voor de geplande ontwikkeling door Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer CV.(Gemeente Nijmegen en Bouwfonds).

Pongers heeft dit project aangenomen door de laagste inschrijver te zijn bij de aanbesteding van dit project.

De opdracht bestond uit:

  • Saneren van 300 ton asbest waaronder 10.000 m² ac-golfplaten
  • Slopen van 8.000 m² stalen hallen.
  • Afvoeren en recyclen van 2.000 mᵌ plastic filtermateriaal
  • Afvoeren van 100 ton harde kunststoffen
  • Afvoeren van 400 m3 polyester
  • Breken van 8.000 ton beton
  • Het verwijderen van 1.000 heipalen
  • Archeologisch onderzoek

Dit project is door Pongers vakkundig uitgevoerd, zonder klachten en binnen de planning van de opdrachtgever. Opnieuw een staaltje vakmanschap laten zien door onze jongens.

Stadhuis Deventer

AVEBE Veendam

Een omvangrijke sloopklus in het noorden van het land. In Veendam werd afgelopen najaar de voormalige aardappelmeelfabriek van AVEBE gesloopt. Omvangrijk niet alleen qua oppervlakte - het sloopterrein besloeg zo’n twee hectare - maar ook in verticaal opzicht. Een 35 meter hoge schoorsteen op het fabrieksterrein moest namelijk ook  uit het gezichtsveld verdwijnen. Het terrein is verkocht aan de gemeente t.b.v. herontwikkeling. Bij de sloopwerkzaamheden kwam  zo’n 20.000 ton puin en meer dan 1.000 ton constructie-ijzer vrij. Het puin werd ter plekke verwerkt tot granulaat, het constructie-ijzer ging naar China voor de productie van nieuwe onderdelen voor onder meer de auto-industrie.

Juliana Ziekenhuis Apeldoorn

Station Heerlen

Slopen van het station in Heerlen. Ook hier zijn de vele soorten afval weer gescheiden en kwamen de opbrengsten ten goede aan de opdrachtgever.

Akzo Nobel

Door een innovatief alternatief heeft Pongers een aanzienlijke kostenbesparing en 2 maanden tijdwinst kunnen aanbieden. Op basis daarvan heeft Pongers het werk aangenomen. In plaats van de enorme asbesthoudende stoomketels (45 ton) in een containment-situatie te saneren werden deze gevuld met schuimverharding en uitgehesen, daarna ingepakt en afgevoerd.

Vierdaelen te Driebergen

Asbestsanering, strippen en deelsloop  van kantoorgebouw Vierdaelen te Driebergen. Kantoor is door Pongers deels gestut om zo de deelsloop mogelijk te maken. Aveco de Bondt verzorgde de berekeningen voor het stutwerk. Uitkomende materialen werden gescheiden t.b.v. hoogwaardige recycling. Betonpuin werd gebroken en direct ingezet voor de  aanleg van een nieuwe  weg. Meer dan 95% recycling van afvalstromen!

Kurhaus Scheveningen

Voor Thermos Installaties Utrecht (onderdeel van Losser Groep Rijssen) heeft Pongers onlangs de warmtevoorzieningen gedemonteerd en afgevoerd. Voorafgaande deze demontage werkzaamheden is het aanwezige asbest gesaneerd.  Bijzonder aan dit project was dat het Hotel Kurhaus betrof. De gasten hebben geen moment hinder ondervonden van onze werkzaamheden.
 

'De Viking' Deventer

Opereren in een oude binnenstad, te midden van beschermde, monumentale panden. Het veiligstellen van een op de slooplocatie aangetroffen beschermde plantensoort, het zgn. klein glaskruid, lid van de brandnetelfamilie. Zomaar twee verschillende elementen uit een intensieve sloopklus waarbij Pongers zijn vakmanschap breed kon etaleren.
Na een twee maanden durend voortraject van asbestsanering verwijderde Pongers tussen medio 2015 en voorjaar 2016 in opdracht van de gemeente Deventer twee voormalige gymnastieklokalen in het oude stadshart. Die moesten plaats maken voor het toekomstige theater ‘De Viking’. De lokalen  werden tot het moment van sanering gebruikt als expositieruimte door lokale kunstenaars.
De naam Viking verwijst overigens naar de plek waar de Noormannen in vroeger tijden in Deventer voet aan wal zetten. Zo’n zes meter onder het maaiveld zouden restanten van een Vikingschip liggen, restanten die overigens tijdens de sloopwerkzaamheden niet werden aangetroffen. 
De kwetsbaarheid van de omgeving betekende continu monitoren op trilling en mogelijke verzakking van omliggende panden. Door de complexe ligging van de locatie en de aan- en afvoerlijnen van het sloopverkeer was Pongers ook belast met een vlotte en veilige afhandeling van de verkeerssituatie ter plekke. Dat betekende onder meer de omleiding van een toegangsweg en een fietspad. Omgevingsmanagement kreeg gestalte in informatieverstrekking aan buurtbewoners, onder meer via  een voorlichtingsavond en plaatsing van een informatiebord. Ook stofbestrijding  in de buurt en het aanbrengen van een beschermende staalconstructie in een nabijgelegen oude stadstoren vielen onder die  noemer.
Na het slooptraject vond er bodemsanering plaats onder toezicht van stadsarcheologen. Die troffen in de bodem restanten aan van een oude stadsmuur en een stenen oven. Laatstgenoemde krijgt wellicht een museale bestemming.

Houtmarktschool Deventer

Tussen november 2015 en februari 2016 heeft Pongers in opdracht van NV Bergkwartier zeshonderd vierkante meter asbestbesmette kruipruimte gesaneerd in de oude Houtmartktschool (bouwjaar 1915) te Deventer. NV Bergkwartier, een organisatie met zakelijke en particuliere aandeelhouders, voert restauraties uit aan monumentale panden en regelt vervolgens de verhuur van die panden als woon-/werkruimte.
De Houtmarktschool was een project in de hoogste sanerings-risicoklasse, uitgevoerd met behulp van zgn. leeflucht. Deze werkwijze bergt aanvullende eisen in zich m.b.t. werkprocedures waaronder werken met onafhankelijke lucht voor de adembescherming. Het verwijderen van de vloer uit het schoolgebouw en het aanvullen met zand maakte eveneens deel uit van dit saneringstraject. Om eventuele beschadiging door indringers aan saneringsunits en derhalve mogelijke asbest-emissie te voorkomen werd het project gedurende de looptijd bewaakt door camera’s van BouWatch.

Slopen vanaf het water

Het afgelopen jaar had Pongers in het Noord-Brabantse Oss een omvangrijk project omhanden.In opdracht van Heesen Yachts vonden daar in meerdere  fasen verschillende werkzaamheden plaats.
Gestart werd met het saneren van asbest in de verwarmingsinstallaties. Tussen juni en september 2015 werden twee hallen, bouwplaats voor exclusieve jachten, gesloopt. De in de hallen opgestelde (bovenloop)kranen werden door Pongers gedemonteerd. In het nieuwe onderkomen zullen ze opnieuw worden ingezet voor de jachtenbouw. Vanaf april 2016 werd een deel van het magazijn gesloopt en werden twee enorme haldeuren verwijderd. Deze werkzaamheden vonden deels vanaf het water plaats. De gesloopte hallen maken plaats voor nieuwe, ruimere onderkomens voor de bouw van nog grotere jachten. Op de homepage van onze site treft u een korte gefilmde impressie aan van deze werkzaamheden.
 

Leidingmantel gesaneerd in Haaksbergen

In opdracht van Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, heeft Pongers in het buitengebied van Haaksbergen een asbestcementen mantelbuis, die als extra bescherming om een hogedrukgasleiding was aangebracht, gesaneerd.
Pongers verzorgt dergelijke werkzaamheden voor Visser & Smit Hanab al sinds 2008. Fase 1 van het project – het gaat in totaal om twee fasen – kon medio april worden afgerond. Ook het hiervoor benodigde vergunningentraject nam Pongers voor zijn rekening. Op zijn beurt voert Visser & Smit Hanab de onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen uit voor Gasunie.
 
 

Kantoorpand krijgt woonbestemming

Binnen die herbestemmingplannen valt ook het pand aan de Kaatstraat 1.Voortzetting van de kantoorfunctie van het leegstaande pand was weinig kansrijk. Dankzij verruiming van de functiemogelijkheden voor het perceel, kreeg het pand een woonbestemming in combinatie met commerciële en/of horeca-activiteiten op de begane grond.
In opdracht van bouwcombinatie Wessels Zeist en Bebouw Midreth (VolkerWessels) is Pongers inmiddels begonnen met het (ver)bouwklaar maken van het 90 meter brede en 28 meter diepe voormalige kantoorpand. Na het strippen van wanden, plafonds, vloeren blijft feitelijk alleen het betoncasco staan. Bovendien wordt de huidige zesde bouwlaag in zijn geheel gesloopt.
Opvallend element is verder het aanbrengen van grote sparingen in de meer dan 13.000 m2 vloeroppervlak t.b.v. het inbrengen van een atrium. De rondom dit atrium gelegen woningen zijn straks zodoende verzekerd van voldoende daglicht.  Door de ligging in het stadscentrum gelden restricties m.b.t. overlast aan geluid, stof en trilling. Afvoer van afval bijvoorbeeld mag pas plaatsvinden na half tien ’s ochtends.
 

AkzoNobel (2)

Bij chemiereus AkzoNobel heeft Pongers de afgelopen maanden  de ondergronds gelegen installatieruimte van een groot kantoorgebouw asbestvrij gemaakt. De werkzaamheden werden uitgevoerd op grond van het jaarcontract tussen de beide partijen. Na de asbestsanering werden de in de kelder opgestelde koelinstallaties verwijderd. Met het afronden van dit project werd de reeds jaren bestaande samenwerking op het gebied van asbestsanering tussen de twee bedrijven naar beider tevredenheid voortgezet.
 

Dorpsstraat Diepenveen

Met de sloop van de aan de Dorpsstraat 47-49 gelegen panden van het voormalige Autogaragebedrijf Riemersma in Diepenveen (gemeente Deventer) is er een bres geslagen in het aanzicht van het dorpscentrum. Voorafgaand aan de sloop van de panden werd eerst de op locatie aanwezige asbest verwijderd. Met een afrondend traject van bodemsanering werd het vrijgekomen perceel schoon opgeleverd en kan met de geplande woningbouw op de locatie een begin worden gemaakt.
 

Saneren voor Rentree

Opvallend is dat niet alleen wordt gesaneerd in leegstaande panden maar ook in bewoonde woningen. Contractueel is Pongers verplicht op jaarbasis ca. 100 woningen van asbest te ontdoen. Met de sanering is onlangs een begin gemaakt. Het werk wordt uitgevoerd in samenwerking met Wolters BV (Totaal Vastgoed Onderhoud) uit Deventer. Rentree is met 3800 eenheden grootverhuurder in Deventer van particuliere en zakelijke gebruiksruimte.

Ruimte gemaakt in Deventer

In de Rivierenwijk in Deventer heeft Pongers in opdracht van Woningstichting Rentree ruimte gecreëerd voor woningbouw in de sociale sector. Daartoe viel de aan de Schipbeekstraat gelegen Venenschool voor basisonderwijs ten prooi aan de slopershamer.  Tijdens de sloopwerkzaamheden trof men in de bodem heipalen aan. Deze zijn ongemoeid gelaten, maar wel digitaal ingemeten zodat men bij de geplande nieuwbouw niet voor verrassingen komt te staan.  Voorafgaand aan de sloop van het schoolgebouw vond een intensief traject van asbestsanering plaats dat in oktober 2015 van start ging en inmiddels is afgerond. Het slopen van de school past binnen de gemeentelijke herstructureringsplannen voor de Rivierenwijk.

Bedrijfspand Ridderkerk

In opdracht van de gemeente Ridderkerk heeft Pongers in het buitengebied van die gemeente tussen februari en mei van dit jaar een woning met aanpalend bedrijfspand gesloopt. Het vrijkomende sloopafval werd door afvalverwerker Suez afgevoerd en in de keten van hergebruik opgenomen.

Sloop bedrijfshal Enschede

Het bij de sloop vrijkomende puin wordt ter plekke gebroken en verwerkt tot granulaat dat gebruikt  wordt als funderingsmateriaal voor de geplande nieuwbouw.
Na de sloopwerkzaamheden maakt Pongers plaats voor Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello dat nog deze zomer begint met de herontwikkeling van het bijna 10.000 m² grote terrein. De linkerzijde van de locatie, een kavel van ca. 3.600 m², is inmiddels verhuurd aan  Witzand Bouwmaterialen. Onderhandelingen met andere kandidaten over de resterende vierkante meters zijn nog gaande.

Nieuw dorpshart voor Markelo

Als begin juli het traject van asbestsanering wordt afgerond en oud-medewerkers en buurtbewoners de laatste mogelijkheid om het pand in oude staat te bezichtigen hebben benut, heeft Pongers vanaf de eerste volle juliweek tot eind september de tijd om de slooplocatie schoon op te leveren.
Bij het project, met als opdrachtgever de gemeente Hof van Twente en onder de directievoering van Aveco de Bondt bv, zal Pongers waar mogelijk plaatselijk gevestigde ondernemers inschakelen. Bij de sloop komen zo’n 3.000 ton puin en 100 ton afval vrij.
Delen van de voormalige kaasfabriek blijven overigens intact en gaan deel uitmaken van het nieuwe dorpsplein. Dorpsbewoners zelf werden via de anderhalf jaar geleden in het leven geroepen initiatiefgroep ‘PlanMooiMarkelo’ nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe plein. (Zie voor meer berichtgeving www.planmooimarkelo.nl)
Pongers en Markelo hebben al langer een ‘klik’. Het bedrijf heeft er sinds 30 jaar een dependance voor de verkoop van tweedehands sloopmateriaal.
 

Blijf direct up-to-date

Met @pongers-rijssen

Maak direct een persoonlijke afspraak

Met één van onze medewerkers

Plan hier Jouw afspraak

Direct een afspraak met een specialist